language flag English

REGULAMIN BOBO COWORKING

 • 1
DEFINICJE ADRES WIRTUALNY – adres, odpłatnie udostępniany Użytkownikom, po uprzedniej zgodzie BOBO Holdings. Wybór konkretnego pakietu będzie ujęty w Karcie Członkowskiej.
BIURO PRYWATNE – biuro odpłatnie udostępniane Użytkownikowi na wyłączność. BOBO Holdings udostępnia oszklone biura prywatne 2-6 osobowe w pełni umeblowane: biurko, fotel pracowniczy, kontener, wieszak na ubrania, rolety, dotykowe włączniki oświetlenia i indywidualnie sterowana klimatyzacja/ ogrzewanie. Wybór konkretnego biura będzie ujęty w Karcie Członkowskiej.
BIURKO PRYWATNE (DEDYKOWANE) – biurko odpłatnie udostępniane Użytkownikowi na wyłączność w strefach oznaczonych w Obiekcie. Do każdego biurka wydawana jest nieodpłatnie szafka zamykana na szyfr.
BUDYNEK – budynek mieszczący się przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa, w którym mieści się Obiekt.
COMMUNITY MANAGER – Opiekun Użytkowników, osoba odpowiedzialna za bezpośrednie kontakty ze społecznością Coworkingową, do której zgłaszane są wszelkie prośby, problemy. Dbająca o pozytywne relacje i atmosferę pracy Użytkowników oraz zarządzająca wynajmem Sal konferencyjnych, eventami. Osoba w pierwszej linii kontaktu między Użytkownikami a BOBO Holdings.
HOT DESK – miejsca pracy odpłatnie udostępniane Użytkownikowi nie na wyłączność w strefach oznaczonych w Obiekcie. Wybór rodzaju Hot Desk będzie ujęty w Karcie Członkowskiej.
KARTA CZŁONKOWSKA – dokument stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy Członkowskiej, który doprecyzowuje warunki i przedmiot Umowy Członkowskiej w odniesieniu do konkretnego Użytkownika.
OBIEKT – oznacza część Budynku.
POWIERZCHNIA część Obiektu będąca przedmiotem Umowy Członkowskiej zawartej z Użytkownikiem (tj. Biuro Prywatne, Biurko Prywatne, Hot Desk).
POWIERZCHNIA WSPÓLNA – obszar nieprzeznaczony do indywidualnego użytkowania z którego mogą korzystać wszyscy Użytkownicy, w tym Pracownicy/Współpracownicy Użytkownika w Obiekcie. Obszar obejmuje: kuchnie, Recepcje, toalety, prysznic, strefy relaksu, gier, biblioteka, copy room/drukarka, pomieszczenia wyznaczone do głośnych rozmów.
PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY – każda osoba fizyczna upoważniona przez Użytkownika do korzystania z Obiektu wskazana w Liście Pracowników/ Współpracowników stanowiącej załącznik do Umowy Członkowskiej. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkowników stosuje się odpowiednio do Pracowników/Współpracowników – z wyłączeniem w szczególności postanowień o odpowiedzialności Użytkowników za działania Pracowników/Współpracowników.
PRZESTRZEŃ ‘EVENT ZONE’ – przestrzeń eventowa z możliwością organizacji spotkań do 70 osób, wyposażona w stoły, rzutniki, nagłośnienie, klimatyzację odpłatnie udostępniana Użytkownikowi za dodatkową opłatą w ramach dodatkowych usług i limitów w pakiecie.
RECEPCJA – miejsce przeznaczone do przyjmowania gości i odbioru korespondencji znajdujące się na Obiekcie w Budynku.
REGULAMIN – niniejszy dokument.
STREFY CISZY – obszary, w których należy zachować ciszę z których korzystają Użytkownicy: obszar Biurek Prywatnych (dedykowanych), strefy Hot Desk oraz biblioteka.
SALE KONFERENCYJNE – sale spotkań od 4-16 osób, wyposażone w stoły, rzutniki, nagłośnienie, klimatyzację: ‘CHAT’, ‘BIG IDEA’, ‘GOSSIP’, ‘MEET UP’, ‘GREAT SPACE’ udostępniana za dodatkową opłatą Użytkownikowi w ramach dodatkowych usług i limitów w pakiecie.
UMOWA CZŁONKOWSKA/UMOWA – umowa zawarta pomiędzy BOBO Holdings a Użytkownikiem, której przedmiotem jest korzystanie z Powierzchni i/lub Adres Wirtualny.
UŻYTKOWNIK/UŻYTKOWNICY – osoby fizyczne lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zawarły z BOBO Holdings Umowę Członkowską lub inny podmiot, który korzysta z Powierzchni i/lub Adresu Wirtualnego na innej podstawie.
ZARZĄDCA/WŁAŚCICIEL BUDYNKU – Erlend Investments sp. z o.o.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Obiektu.
 2. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie użytkowania Obiektu BOBO Holdings oraz określa związane z tym prawa i obowiązki BOBO Holdings/ Użytkownika.
 3. Regulamin odnosi się do wszystkich Użytkowników, gości, Pracowników, Współpracowników oraz innych podmiotów chcących skorzystać z oferty BOBO Holdings.
 4. Użytkownik jego Pracownicy, Współpracownicy będą przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik w tym jego gość, Pracownicy/ Współpracownicy, osoba trzecia lub każda inna osoba korzystająca z Obiektu nie podejmie w miejscu pracy, Powierzchniach wspólnych, Salach konferencyjnych lub w ich pobliżu jakichkolwiek działań, które będą w jakikolwiek sposób ograniczały lub naruszały prawa innych Użytkowników, gości oraz innych osób, najemców w Budynku lub odwiedzających Budynek lub działań, które mogą doprowadzić do wypadków wyżej wymienionych osób.
 6. Użytkownik, jego Pracownicy, Współpracownicy nie będą powodować, kontynuować ani zezwalać na żadne zakłócenia porządku wewnątrz, na, lub wokół Obiektu lub Budynku. Nie będą składować jakichkolwiek odpadów wewnątrz lub wokół Obiektu lub Budynku ani nie zezwolą na takie składowanie. Nie będą naruszać prawa do swobodnego korzystania z pomieszczeń przysługującego innym Użytkownikom w Obiekcie oraz w Budynku.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego wyłączenia wszystkich mediów, które powodują lub wyrządzają jakiekolwiek szkody w Obiekcie lub w Budynku oraz do zawiadomienia BOBO Holdings lub upoważnionej przez niego osoby o takim wyłączeniu w trybie natychmiastowym
 8. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania Powierzchni w porządku i czystości oraz do nieskładowania w nich śmieci dłużej niż to konieczne oraz do nie składowania śmieci w jakimkolwiek innym miejscu niż kubły na śmieci, lub inne pojemniki przeznaczone na ten cel w miejscach okresowo wyznaczonych przez BOBO Holdings.
 9. Użytkownicy, goście, Pracownicy, Współpracownicy Użytkownika, klienci, osoby przez niego zaproszone lub inne podmioty związane z Użytkownikiem będą przestrzegali wszelkich regulaminów obowiązujących w Obiekcie i Budynku, w tym w szczególności niniejszego Regulaminu. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody i konsekwencje wynikające z naruszenia postanowień Regulaminu spowodowane przez niego, jego przedstawicieli, wykonawców, pracowników, współpracowników, osoby przez niego zaproszone lub jakiekolwiek inne podmioty związane z Użytkownikiem ja za działania własne. BOBO Holdings może zmieniać lub uzupełniać regulaminy w każdym czasie. Postanowienia takich zmienionych lub uzupełnionych regulaminów wejdą w życie w momencie ogłoszenia. Treść danego regulaminu będzie dostępna do wglądu na Recepcji BOBO Holdings.
KWESTIE FORMALNE OGÓLNE:
 1. BOBO Holdings świadczy usługi polegające na przekazaniu do korzystania Adresu Wirtualnego, Biur Prywatnych, Biurek Prywatnych, Hot Desk oraz Sal konferencyjnych/ spotkań i eventów w Obiekcie.
 2. Użytkownikom zapewniany jest dostęp do energii elektrycznej i cieplnej, bieżącej wody, toalety oraz innych benefitów wynikających z podpisanej Umowy Członkowskiej.
 3. Dostęp do Powierzchni opłacany jest z góry przed rozpoczęciem korzystania z Powierzchni lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z Powierzchni pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia dokonania płatności wraz z uiszczeniem zwrotnej Kaucji Gwarancyjnej.
UDOSTEPNIENIE POWIERZCHNI:
 1. Udostepnienie powierzchni będzie następowało na podstawie podpisanej Umowy Członkowskiej oraz okazania dowodu płatności za Kaucję Gwarancyjną oraz na podstawie protokołu przekazania Powierzchni.
 2. Użytkownik ma obowiązek zgłaszania do BOBO Holdings, wszelkich awarii, usterek oraz innych szkód, które zostaną przez niego wykryte lub spowodowane jego działaniem lub jego Pracowników, Współpracowników czy Gości.
INNE KWESTIE:
 1. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo wstępu do Powierzchni Użytkownika za uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w nagłych wypadkach lub w każdym innym celu.
 2. BOBO Holdings może tymczasowo przenieść wyposażenie znajdujące się w Powierzchni. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Powierzchni lub jej przeniesienia, przy czym nie spowoduje to znacznego zmniejszenia zajmowanej Powierzchni ani związanych z nią udogodnień.
 3. BOBO Holdings może również w dowolnym momencie zmodyfikować lub zmniejszyć listę świadczonych na rzecz Użytkownika usług lub wyposażenia udostępnianego w Powierzchni, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. Usługi mogą być świadczone przez BOBO Holdings, podmiot powiązany lub osobę trzecią.
 • 4
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA BOBO Holdings dołoży wszelkich starań, aby udostępnić i zapewnić Użytkownikowi dostęp do usług wskazanych poniżej, w zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru w Karcie Członkowskiej: DLA UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z BIURA PRYWATNEGO, BIURKA PRYWATNEGO ORAZ HOT DESK:
 1. prestiżowa i dogodna lokalizacja oraz unikalnie zaprojektowana i inspirująca przestrzeń do pracy;
 2. prawo do dostępu i korzystania z klimatyzowanych i ogrzewanych Biur Prywatnych, stref Biurek Prywatnych oznaczonych w Karcie Członkowskiej oraz dostępu do Powierzchni Wspólnych w Obiekcie;
 3. prawo do korzystania z pełnego umeblowania i wyposażenia w wyznaczonych Biurach Prywatnych, Biurkach Prywatnych zgodnie z oznaczeniem w Karcie Członkowskiej;
 4. prawo nielimitowanego korzystania z napojów tj. kawa, herbata, filtrowana woda;
 5. prawo korzystania z cyklicznych śniadań oraz innych wydarzeń organizowanych dla Użytkowników (w tym Pracowników i Współpracowników);
 6. prawo do bezpłatnego korzystania z Sal konferencyjnych (po uprzedniej rezerwacji), z drukarki, skanera, niszczarki dokumentów, ksero zgodnie z limitem określonym w Karcie Członkowskiej. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu obowiązują stawki cenowe zgodnie z Cennikiem Opłat/ Usług; niewykorzystane limity nie przechodzą z jednego miesiąca na następne ani nie przysługuje za nie zwrot jakichkolwiek płatności;
 7. dostęp do sieci LAN (w Biurach prywatnych/ przy Biurkach Prywatnych) oraz nielimitowane WiFi (dostępne w całym Obiekcie);
 8. regularna konserwacja Obiektu przez BOBO Holdings;
 9. odbieranie przesyłek pocztowych, listów i dostaw w trakcie godzin roboczych pracy recepcji biura BOBO Holdings, tj. od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. dostęp 24/7 do Powierzchni chyba, że w Umowie Członkowskiej określono inaczej;
 11. wsparcie Community Managera;
 12. możliwość bezpłatnego parkowania rowerów na podziemnym parkingu w Budynku;
 13.  dostęp do narzędzi wewnętrznej komunikacji:
 14. jako kontaktowej strony internetowej każdego Użytkownika, za pomocą której każdy Użytkownik ma wgląd do swoich faktur oraz może rezerwować sale konferencyjne;
  • SLACK – wewnętrzny komunikator Użytkowników z innymi Użytkownikami oraz z BOBO Holdings;
 15. usługa standardowego codziennego sprzątania oraz monitoring Obiektu;
 16. prawo uczestniczenia w wydarzeniach dostępnych tylko dla Użytkowników, w tym ich Pracowników, współpracowników korzystania z benefitów i promocji przygotowanych dla Użytkowników, w tym ich Pracowników;
DLA UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ADRESU WIRTUALNEGO:
 1. możliwość korzystania z prestiżowego adresu jako siedziby Użytkownika;
 2. odbieranie przesyłek pocztowych, listów i dostaw w trakcie godzin roboczych pracy Recepcji biura BOBO Holdings, tj. od 9:00 do 17:00; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dostęp do narzędzi wewnętrznej komunikacji:
jako kontaktowej strony internetowej każdego Użytkownika, za pomocą której każdy Użytkownik ma wgląd do swoich faktur oraz może rezerwować sale konferencyjne;
 • SLACK – wewnętrzny komunikator;
 1. prawo uczestniczenia w wydarzeniach dostępnych tylko dla Użytkowników.
 • 5
ZASADY DZIAŁANIA I KORZYSTANIA Z POWIERZCHNI, POWIERZCHNI WSPÓLNYCH ORAZ SAL KONFERENCYJNYCH, EVENT ZONE: OGÓLNE:
 1. Użytkownik, jego Współpracownicy, Pracownicy oraz goście Użytkownika są uprawnieni do przebywania i korzystania z Powierzchni, Powierzchni wspólnych, Sal konferencyjnych, Event Zone Stref Ciszy na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik, jego Współpracownicy, Pracownicy nie mogą korzystać z Powierzchni lub jej części poza cel opisany w Umowie Członkowskiej.
 3. Użytkownicy we własnym zakresie ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik, jego Pracownicy/Współpracownicy zobowiązani są do korzystania z Powierzchni, Powierzchni wspólnych, Stref Ciszy, Event Zone oraz Sal Konferencyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji, w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz przepisów prawa dotyczących eksploatacji budynków;
 5. Użytkownik, jego Pracownicy/Współpracownicy zobowiązani są do korzystania z sieci elektrycznych, gazowych, wodnych, komputerowych, telefonicznych i innych znajdujących się w Budynku w sposób niepowodujący ich zniszczenia, zanieczyszczenia, przeciążenia albo innego uszkodzenia uniemożliwiającego ich używanie;
 6. Każdy z Pracowników i Współpracowników Użytkownika musi posiadać wykupiony osobny dostęp do miejsca pracy (zasada jedna osoba = jedno biurko). Niedopuszczalne jest korzystanie przez kilku pracowników lub współpracowników z jednego dostępu.
 7. BOBO Holdings nie ponosi odpowiedzialności w razie korzystania przez Użytkownika z Powierzchni w okresie krótszym niż czas na jaki została zawarta Umowa Członkowska, a w szczególności w takiej sytuacji nie przysługuje Użytkownikowi proporcjonalne zmniejszenie opłat.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub umowy zawartej z BOBO Holdings na podmioty trzecie, w tym w szczególności zabrania się oddawania Powierzchni w podnajem lub bezpłatne użytkowanie. Naruszenie powyższego obowiązku spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej za korzystanie z Powierzchni w wysokości równej miesięcznemu abonamentowi jaki zobowiązany jest uiszczać Użytkownik, za każdy przypadek naruszenia. Użytkownik może upoważnić w formie pisemnej osobę trzecią do korzystania z Powierzchni w zamian za Użytkownika. Takie upoważnienie powinno zostać przedstawione BOBO Holdings z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji Użytkownika, lub z podpisem Użytkownika.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do informowania BOBO Holdings o wszystkich awariach lub usterkach w Powierzchni, w Powierzchniach wspólnych, Event Zone oraz Salach konferencyjnych.
  DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO POWIERZCHNI I POWIERZCHNI WSPÓLNYCH:
 1. Jest możliwy 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, chyba, że u Umowie Członkowskiej lub Karcie Członkowskiej określono inny dostęp. Powyższy zapis nie dotyczy gości, którzy są uprawnieni do odwiedzania Użytkownika jedynie w godzinach pracy Recepcji (od poniedziałku do piątku od 9-17:00)
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że pozostałe Powierzchnie w Obiekcie przekazane są do korzystania podmiotom trzecim, w tym podmiotom o zbliżonym lub identycznym profilu działalności i w związku z tym zobowiązują się do korzystania z Powierzchni, Powierzchni wspólnych, Sali konferencyjnej, Event Zone w sposób umożliwiający wspólne korzystanie z w/w miejsc przez innych Użytkowników, a ponadto nie będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń.
 3. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Członkowskiej BOBO Holdings nie będzie odbierał korespondencji kierowanej do Użytkownika i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
ŁĄCZE INTERNETOWE:
 1. Użytkownicy mają zapewniony nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika na obszarze Obiektu Przepustowość gwarantowana łączna to 100/100 Mbps.
 2. Istnieje możliwość stworzenia wydzielonej sieci VLAN za oddzielną opłatą.
 3. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem jest zabronione i może spowodować zaprzestanie świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
 4. BOBO Holdings nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w skutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego jeżeli nieprawidłowe działanie łącza jest spowodowane przyczynami tkwiącymi po stronie dostawcy.
KWESTIE PORZĄDKU:
 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Powierzchni, Powierzchni wspólnych, Sali Konferencyjnej, Event Zone a także znajdującej się w nich infrastruktury zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się samowolnych napraw, regulacji (za wyjątkiem regulacji temperatury), rozkręcania i demontażu, jak również używania dodatkowych grzejników elektrycznych czy instalacji oświetleniowych jakiegokolwiek rodzaju. Każdorazowo nowy Użytkownik zostanie przeszkolony przez pracownika BOBO Holdings w zakresie prawidłowego korzystania z urządzeń i instalacji znajdujących się w Obiekcie.
 2. Użytkownicy są zobowiązani, aby korzystanie z Powierzchni, Powierzchni wspólnych, Sali Konferencyjnej, Event Zone przez Użytkownika (jego pracowników, współpracowników, klientów, czy gości) nie zakłócało pracy innych Użytkowników oraz najemców Budynku.
 3. Użytkownicy, Pracownicy, Współpracownicy oraz goście są zobowiązani do dbania o należyte zabezpieczenie Powierzchni oraz rzeczy w nich znajdujących się, a także Powierzchni wspólnych przed jakimkolwiek uszkodzeniem, zniszczeniem, czy utratą;
 4. Użytkownicy, Pracownicy, Współpracownicy nie są uprawnieni do prowadzenia żadnych prac na terenie Budynku poza pracami biurowymi związanymi z prowadzoną działalnością.
 5. Użytkownicy, Pracownicy, Współpracownicy są zobowiązani do utrzymywania porządku i czystości w zajmowanym Powierzchni, Powierzchni wspólnych, Sali Konferencyjnej, Event Zone. Dotyczy to również odkładania naczyń do zmywarki.
 6. Spożywanie posiłków, głośne rozmowy telefoniczne, głośne słuchanie muzyki oraz inne czynności mogące powodować hałas można realizować tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. W przypadku trwałego zabrudzenia, zniszczenia, uszkodzenia wykładziny, ścian, sufitów, mebli tapicerowanych lub jakichkolwiek innych elementów wyposażenia oraz instalacji na powierzchni Użytkownik będzie zobowiązany pokryć koszty czyszczenia oraz naprawy.
 8. Zabrania się składowania w Budynku przedmiotów, co do których konieczne jest skorzystanie z pomieszczenia magazynowego, przedmiotów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, łatwopalnych itp. Przedmioty te mogą być przez BOBO Holdings w każdej chwili usunięte lub przekazane do składowania na koszt i niebezpieczeństwo Użytkownika.
 9. Użytkownicy, Pracownicy, Współpracownicy nie są uprawnieni do odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do nieruchomości osobom trzecim w tym gościom, a także do odstępowania lub udostępniania wszelkiego rodzaju haseł dostępowych i kodów.
 10. W Powierzchniach wspólnych oraz Powierzchni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych, a także korzystania z używek, w tym w szczególności z narkotyków, dopalaczy.
 11. Wszyscy Użytkownicy oraz goście Użytkownika powinni korzystać z garderoby lub ze stojaków na ubrania (pokoje prywatne)
 12. BOBO Holdings dopuszcza spożywanie alkoholu tylko w określonych sytuacjach, które wynikają z organizacji imprez pracowniczych/ wydarzeń/ eventów – które powinny być każdorazowo zgłoszone BOBO Holdings do akceptacji na minimum dzień przed planowym wydarzeniem. W każdym innym przypadku uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik, jego gość, Pracownik, Współpracownik jest w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających/niedozwolonych może skutkować usunięciem go z terenu Budynku, Obiektu.
ZASADY OZNACZANIA I REKLAMY UŻYTKOWNIKA:
 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do samodzielnego umieszczania w Budynku poza miejscami do tego przeznaczonymi oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody BOBO Holdings swoich szyldów, reklam i banerów.
 2. Tablica informacyjna nie może naruszać praw osób trzecich, a nadto Użytkownik ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność, w tym w szczególności odpowiedzialność za naruszenie znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownicy nie są uprawnieni do umieszczania w Powierzchni wspólnej swoich reklam, oznaczeń, szyldów, ani do prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych.
 4. Użytkownicy niniejszym zobowiązują się nie używać, nie kopiować ani nie wykorzystywać w jakimkolwiek celu: (a) nazw „BOBO” „BOBO Coworking”, „BOBO Holdings” ani jakichkolwiek innych firm, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, wzorów, praw autorskich, patentów, informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, znaków handlowych, materiałów marketingowych, innych znaków lub informacji identyfikujących lub innej własności intelektualnej BOBO Holdings („Własność Intelektualna BOBO Holdings”); (b) opracowań, modyfikacji oraz podobnych wersji; (c) zdjęć lub ilustracji jakiejkolwiek części Obiektu, w jakimkolwiek celu, w tym w celach konkurencyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody BOBO Holdings; przy czym w okresie obowiązywania Umowy Członkowskiej będą mogli Państwo używać wyrażenia „BOBO Coworking” w postaci zwykłego tekstu w celu właściwej identyfikacji adresu lub położenia biura.
 5. Użytkownicy nie mają prawa wykorzystywać Własności Intelektualnej BOBO Holdings w jakichkolwiek materiałach reklamowych, co dotyczy w szczególności nazw domen, nazw kont w mediach społecznościowych oraz wszelkich form mediów, które zostaną wynalezione w przyszłości, bez uprzedniej pisemnej zgody BOBO Holdings.
 6. Użytkownicy nie mają prawa filmować terenu Obiektu, w tym Powierzchni, bez wypełnienia niezbędnych dokumentów oraz uzyskania wyraźnej pisemnej zgody BOBO Holdings.
 7. W przypadku naruszenia powyższych postanowień (od 1-6), Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł, za każdy przypadek naruszenia, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej
BIURA PRYWATNE:
 1. Korzystanie i dostęp do Biur Prywatnych jest możliwe po zawarciu Umowy Członkowskiej oraz uiszczeniu opłat z nią związanych.
 2. BOBO Holdings gwarantuje prawo rezerwacji wybranego Biura Prywatnego zgodnie z Umową Członkowską.
 3. Użytkownika obowiązują wszelkie pozostałe kwestie ujęte w Regulaminie.
BIURKA PRYWATNE (DEDYKOWANE):
 1. Korzystanie i dostęp do Biurek Prywatnych jest możliwe po zawarciu Umowy Członkowskiej oraz uiszczeniu opłat z nią związanych.
 2. BOBO Holdings gwarantuje prawo rezerwacji wybranego miejsca/ miejsc pracy zgodnie z Umową Członkowską.
 3. W ramach Umowy Członkowskiej Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z szafek zamykanych na klucz.
 4. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian obszarów stref Biurek Prywatnych.
 5. Użytkownika obowiązują wszelkie pozostałe kwestie ujęte w Regulaminie.
HOT DESK:
 1. Korzystanie i dostęp do Hot Desków jest możliwe po zawarciu Umowy Członkowskiej oraz uiszczeniu opłat z nią związanych.
 2. BOBO Holdings gwarantuje wolny Hot Desk w strefie coworkingowej bez konkretnego uprzedniego wskazania. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do rezerwacji jednego i tego samego Help Desku
 3. Użytkownik nie powinien pozostawiać rzeczy osobistych bez opieki przy Hot Deskach dłużej niż godzina. Powierzchnia Hot Desków jest z założenia dostępna dla każdego Użytkownika, który wykupił abonament na Hot Desk i nie można rezerwować miejsc poprzez zostawianie przy nich swoich rzeczy. Wszystkie rzeczy pozostawione bez opieki na dłuższy czas niż wspomniany powyżej może skutkować ich relokacją do magazynku BOBO Holdings. Przechowywanie rzeczy może skutkować dodatkowymi kosztami z tytułu magazynowania. Jednoczenie BOBO Holdings nie bierze odpowiedzialności z tytułu pozostawionych rzeczy bez opieki.
 4. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian obszarów stref hot desków.
 5. Użytkownika obowiązują wszelkie pozostałe kwestie ujęte w Regulaminie.
POMIESZCZENIA DO GŁOŚNYCH ROZMÓW:
 1. BOBO Holdings może udostępnić Użytkownikom w ramach wolnych pomieszczeń lub budek  pomieszczenie/a do korzystania w przypadku potrzeby głośnych rozmów telefonicznych lub słuchania muzyki lub innych czynności mogących powodować hałas i zakłócenia w pracy pozostałych Użytkowników na Obiekcie.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są w Recepcji.
 3. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmian pomieszczeń do głośnych rozmów.
STREFY CISZY:
 1. Każda strefa na powierzchni BOBO Holdings służąca do pracy tj.: Biura Prywatne, strefy Biurek Prywatnych, strefy Hot Desk oraz biblioteka są miejscami bezwzględnej ciszy i niezakłócania pracy innym użytkownikom. Nieprzestrzeganie zasad komfortowej pracy lub skargi innych Użytkowników na zakłócanie ciszy będą traktowane jako poważne naruszenie Regulaminu ze wszelkimi konsekwencjami z tego tytułu. Prosimy o dbanie o wzajemny komfort i szacunek pracy swojej oraz innych.
 2. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmian obszarów stref ciszy.
BIBLIOTEKA – WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK:
 1. BOBO Holdings udostępnia Użytkownikom książki widoczne na regałach. Korzystanie z książek możliwe jest tylko na terenie Obiektu. Niedopuszczalne jest wynoszenie książek poza Obiekt.
 2. Wypożyczenie książek może odbywać się po uprzednim zgłoszeniu do pracownika BOBO Holdings. Należy zgłosić tytuł książki i autora oraz termin na jaki planowane wypożyczenie. Pracownik wypożyczenie książki potwierdzi mailowo na skrzynkę Użytkownika.
 3. Z biblioteki mogą korzystać goście, Pracownicy, Współpracownicy Użytkownika na zasadach takich jak Użytkownik.
 4. Za wszelkie zniszczenia, zgubienie lub nieoddanie książki w terminie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
POWIERZCHNIE WSPÓLNE:
 1. Korzystanie i dostęp do powierzchni wspólnych jest możliwe po zawarciu Umowy Członkowskiej oraz uiszczeniu opłat z nią związanych.
 2. Użytkownicy uzyskują dostęp do Powierzchni Wspólnych w czasie, który przysługuje im w oparciu o umowę Członkowską i w ramach dostępności. Użytkownikowi nie przysługuje w żadnym zakresie możliwość rezerwacji Powierzchni wspólnych.
 3. Miejsca wspólne: Kuchnia, Biblioteka, strefy hot desk, strefy relaksu, strefa gier, toalety, drukarka/ copy room, Pomieszczenia do głośnych rozmów, Strefy ciszy.
 4. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmian obszarów Powierzchni wspólnych.
 5. Użytkownika obowiązują wszelkie pozostałe kwestie ujęte w Regulaminie.
SALE KONFERENCYJNE I PRZESTRZEŃ EVENTOWA:
 1. Korzystanie i dostęp z Sal konferencyjnych oraz przestrzeni eventowej jest możliwe po zawarciu Umowy Członkowskiej oraz uiszczeniu opłat z nią związanych lub po uiszczeniu opłat za dostęp i korzystanie z Sal konferencyjnych oraz przestrzeni eventowej.
Ogólnodostępne są następujące sale konferencyjne: ‘CHAT’, ‘BIG IDEA’, ‘GOSSIP’, ‘MEET UP’, ‘GREAT SPACE’, oraz przestrzeń eventowa ‘EVENT ZONE’.
 1. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostępnych Sal konferencyjnych, przestrzeni eventowej. Aktualna dostępność będzie możliwa do weryfikacji poprzez system COBOT lub w Recepcji BOBO Holdings.
 2. Dostęp jest możliwy w godzinach pracy Recepcji (od poniedziałku do piątku od 9-17:00) lub po wcześniejszym uzgodnieniu z BOBO Holdings.
 3. W przypadku organizacji spotkań, eventów, konferencji, podczas której są generowane śmieci typu butelki, kartony BOBO ma prawo obciążyć Użytkownika dodatkowymi kosztami za usługę sprzątania w wysokości 60 pln netto za godzinę.
 4. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmian obszarów Sal Konferencyjnych oraz przestrzeni eventowej.
 5. Użytkownika obowiązują wszelkie pozostałe kwestie ujęte w Regulaminie.
ADRES WIRTUALNY:
 1. Korzystanie i dostęp z Adresu Wirtualnego jest możliwy po zawarciu Umowy Członkowskiej oraz uiszczeniu opłat z nią związanych.
 2. Użytkownika obowiązują wszelkie pozostałe kwestie ujęte w Regulaminie.
GOŚĆ UŻYTKOWNIKA:
 1. Każdy z Użytkowników ma prawo zapraszania gości. Podejmowanie gości może odbywać się w Powierzchni wspólnej. Wprowadzanie gości do Powierzchni musi być poprzedzone uprzednim zgłoszeniem gościa BOBO Holdings i po uzyskaniu akceptacji BOBO Holdings.
 2. Zgłoszenie gościa następuje w Recepcji. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko gościa. Odwiedziny są możliwe wyłącznie w godzinach pracy recepcji (od poniedziałku do piątku od 9-17:00). Wizyta gościa nie może mieć charakteru stałego i ciągłego co mogłoby być potraktowane przez BOBO Holdings jako użytkowanie powierzchni na zasadach Umowy Członkowskiej.
 3. Spotkania z gośćmi powinny odbywać się w Biurach Prywatnych, w Salach konferencyjnych lub wyjątkowo dopuszczalne jest w strefie recepcyjnej (w tym przypadku czas spotkań nie powinien być dłuższy niż 10-15 min).
 4. BOBO Holdings każdorazowo rekomenduje spotkania w Salach konferencyjnych po uprzedniej rezerwacji, aby nie zakłócać pracy innym Uczestnikom w biurze.
 5. Jeśli mogą zaistnieć jakiekolwiek zastrzeżenia co do użytkowania Powierzchni przez swoich gości Użytkownik ma obowiązek poinformowania BOBO Holdings o planowanych wizytach. BOBO Holdings każdorazowo będzie indywidulanie rozpatrywać i weryfikować zaistniałą sytuację.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez gościa.
 7. W razie przyjęcia gościa na Powierzchni bez uprzedniej procedury zgłoszenia lub spotkań z gościem w miejscach innych niż wyznaczone przez BOBO Holdings, Użytkownik obarczony zostanie opłatą za korzystanie z przestrzeni coworkingowej w kwocie 100 zł za każdy przypadek wprowadzenia gościa. Opłata zostanie doliczona do miesięcznego abonamentu, jaki opłaca Użytkownik, po uprzednim poinformowaniu go o wysokości naliczonej opłaty.
 8. W razie, jeśli wizyty gościa zostaną potraktowane jako użytkownie na zasadach stałych BOBO Holdings będzie miało prawo obciążyć Użytkownika dodatkowymi kosztami z tytułu z korzystania z powierzchni na zasadach z jakich korzysta Użytkownik.
 9. Użytkownika oraz jego gościa obowiązują wszelkie pozostałe kwestie ujęte w Regulaminie.
 • 6
 ZASADY DZIAŁANIA RECEPCJI
 1. Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku od 9:00-17:00 (nie dotyczy ustawowych dni i Świąt wolnych od pracy) .
 2. W godzinach otwarcia Recepcji Użytkownikom zapewnia się obsługę recepcyjną, w zależności od zawartej Umowy Członkowskiej.
OGÓLNA OBSŁUGA ZAWIERA:
 • przyjmowanie rezerwacji i udzielanie informacji o wolnych terminach Sal konferencyjnych,
 • pomoc w obsłudze urządzeń biurowych,
 • pomoc przy kserowaniu dokumentów,
 • odbiór korespondencji faksowej, pocztowej i kurierskiej, z wyłączeniem przesyłek o wadze większej niż 5 kg i wymiarach przekraczających 50 cm x 50 cm x 50 cm,
 • przyjmowanie i kierowanie gości Użytkowników do miejsc spotkań, w tym przygotowywanie Sali Konferencyjnej,
OBSŁUGA PONADSTANDARDOWA  (możliwe dodatkowe opłaty):
 • skanowanie i przesyłanie korespondencji na adresy mailowe Użytkowników,
 • obsługa Gości Użytkowników,
 • udostępnianie sprzętu i akcesoriów biurowych.
 1. Użytkownik udziela BOBO Holdings stosownego pełnomocnictwa/ upoważnienia pocztowego do odbioru korespondencji. Pełnomocnictwo/upoważnienie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia do odbioru poczty przychodzącej z Poczty w związku z pozostawionym awizo. Recepcja nie ponosi odpowiedzialność za wadliwości działania poczty elektronicznej lub za nieodebranie przez Użytkownika informacji o przesyłce.
 2. Użytkownicy zgodnie z wybranym abonamentem upoważnieni są do podawania adresu Ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa jako swojego adresu korespondencyjnego.
 3. O ile nie ustalono inaczej, odbiór korespondencji przez Użytkownika następuje osobiście w Recepcji. Faksy, korespondencja pocztowa i kurierska przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia doręczenia. Po upływie tego okresu, Użytkownik zobowiązany jest do odbioru korespondencji pod rygorem jej zutylizowania.
 • 7
 REZERWACJE SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ EVENT ZONE DOSTĘPNOŚĆ: Sale Konferencyjne oraz Event Zone są dostępna zarówno dla Użytkowników jak i osób trzecich (firmy, osoby z którymi BOBO Holdings nie ma podpisanej stałej umowy Członkowskiej). ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA/ REZERWACJE:
 1. Rozpoczęcie korzystania Sali Konferencyjnej oraz Event Zone jest możliwe dopiero po zawarciu Umowy Członkowskiej i opłaceniu wszelkich wynikających z niej kosztów lub w przypadku podmiotów niebędących Użytkownikami po dokonaniu rezerwacji i uiszczeniu opłat.
 2. Rezerwacja Sali Konferencyjnej oraz Event Zone przez Użytkownika: odbywa się za pośrednictwem aplikacji COBOT dostępnej dla Użytkowników. W ramach wyjątku jest możliwość rezerwacji Sali na recepcji u dostępnego pracownika BOBO Holdings. Potwierdzeniem rezerwacji jest informacja od BOBO Holdings.
 3. Rezerwacja Sali Konferencyjnej oraz Event Zone przez osoby trzecie: odbywa się poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobiście w siedzibie BOBO Holdings po opłaceniu z góry opłaty za korzystanie zgodnie z Cennikiem Usług i na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Pierwszeństwo rezerwacji: pierwszeństwo rezerwacji terminu wynajęcia Sali Konferencyjnej oraz Event Zone przysługuje Użytkownikom.
 5. Korzystanie z Sali Konferencyjnej i Event Zone jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy Recepcji od poniedziałku do piątku od 9-17:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z BOBO Holdings.
 6. Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Użytkownikowi w ramach abonamentu na rzecz innych Użytkowników lub osób trzecich
 7. Godziny wynajmu Sali Konferencyjnej przysługujące Użytkownikowi w ramach abonamentu nie zliczają się i nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.
 8. Korzystanie z urządzeń w salach: BOBO Holdings umożliwia korzystanie z urządzeń stanowiących wyposażenie Sali konferencyjnych (rzutnik, ekran do rzutnika, biała tablica, flipchart). Serwis kawowy w Sali konferencyjnej jest dostępny za dodatkową opłatą. Chęć skorzystania z serwisu kawowego oraz urządzeń dodatkowych należy zgłosić BOBO Holdings przy dokonywaniu rezerwacji.
 9. Przekroczenie zarezerwowanego czasu spotkania: BOBO Holdings dopuszcza korzystanie z Sali Konferencyjnej i Event Zone wyłącznie w razie braku innych rezerwacji w tym czasie. Opłatę ustala się na zasadach określonych dla danego podmiotu oraz zgodnie z Cennikiem Usług.
PŁATNOŚCI:
 1. Za rezerwację Sal oraz przestrzeni eventowej będą naliczane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem Usług oraz/lub na zasadach określonych w Karcie Członkowskiej.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji przez Użytkownika opłata za rezerwację Sali Konferencyjnej/Event Zone zostanie doliczona do ogólnej faktury Użytkownika. W związku z tym, że faktury ogólne są wystawiane z góry na 14 dni przed kolejnym okresem użytkowania rozliczenie rezerwacji, o których mowa powyżej będzie następowało z dołu od dnia dokonania rezerwacji liczonego od daty wystawienia ogólnej faktury na 14 dni przed kolejnym okresem użytkowania powierzchni do dnia wystawienia kolejnej ogólnej faktury.
ODWOŁANIE REZERWACJI:
 1. Odwołanie rezerwacji jest bezpłatne na minimum 24 godziny przed planowanym terminem rezerwacji. Po upływie tego okresu BOBO Holdings obciąży rezerwującego opłatą za cały okres, na który została dokonana rezerwacja. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa po uprzednim kontakcie z BOBO Holdings i ustaleniu dostępności Sali w innym terminie.
 2. Jeśli rezerwacja Sali nastąpiła w dniu lub dzień przed planowanym spotkaniem, odwołanie rezerwacji jest możliwe tylko po uprzednim kontakcie z BOBO Holdings. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo możliwego obciążenia rezerwującego kosztami rezerwacji.
 3. Wszystkie przypadki będą indywidulanie rozpatrywane przez BOBO Holdings.
 4. Brak odwołania rezerwacji i niestawienie się na spotkanie będzie traktowane jak dokonana rezerwacja za które BOBO Holdings obciąży Użytkownika za cały okres dokonanej rezerwacji.
 • 8
KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU WIELOFUNKCYJNEGO
 1. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z maszyn wielofunkcyjnych (drukarka; skaner; ksero, niszczarka dokumentów) w ilości kopii lub wydruków określonej dla danego Użytkownika zgodnie z limitem ujętym w Karcie Członkowskiej.
 2. Bezpłatne są: usługa skanowania
 3. Użytkownikowi przysługuje możliwość odbioru przychodzących do niego dokumentów skanem na jego skrzynkę prywatną w ramach wybranego abonamentu (lub za dodatkową opłatą).
 4. Po wykorzystaniu limitów przysługujących w ramach Umowy Członkowskiej, koszt usługi będzie ustalany w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik Usług BOBO.
 5. Możliwość korzystania z urządzeń wielofunkcyjnych jest dopuszczalna przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, chyba, że dostęp do Powierzchni dla danego Użytkownika określono na inny.
 6. W ramach korzystania z Powierzchni Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do korzystania ze swojego sprzętu niezbędnego do pracy w zakresie w jakim nie narusza to postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Brak wykorzystania przez Użytkownika w ramach okresu rozliczeniowego przysługujących mu w abonamencie limitów nie stanowi podstawy do ich przesunięcia na następny okres rozliczeniowy ani do obniżenia wynagrodzenia. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazania swoich środków innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej.
 • 9
POSTAŁE KWESTIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA POWIERZCHNI NIEZAPEWNIENIE USŁUGI/ DOSTĘPNOŚCI:
 1. W przypadku zawinionego przez BOBO Holdings niezapewnienia zarezerwowanej lub wykupionej usługi, udostępnienia Sali Konferencyjnej osobie niezarejestrowanej (nieuwzględnienie zasady pierwszeństwa) z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, przysługuje zwrot 100% wartości niezrealizowanej usługi. Zwrot wyczerpuje roszczenia wobec BOBO Holdings w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.
 2. BOBO Holdings zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do Obiektu (strefy coworkingowej), w tym Event Zone, Sal konferencyjnych i Powierzchni wspólnych w przypadku organizowania szkoleń, konferencji i innych okolicznościowych imprez.
 3. Informacja o możliwych ograniczeniach, o których mowa powyżej, zostanie podana na wewnętrznym komunikatorze SLACK najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem ograniczenia dostępności. Z tytułu opisanych ograniczeń nie przysługują żadne odliczenia, upusty lub odszkodowania. Bieżące rezerwacje Sal konferencyjnych dostępne są poprzez aplikację COBOT.
 4. BOBO Holdings nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od BOBO Holdings.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania odwiedzających go gości, swoich Pracowników, Współpracowników jak za działania własne.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich wyrządzonych przez niego, jego gości, jego Pracowników, Współpracowników szkód, w tym do pokrycia kosztów przywrócenia Powierzchni do stanu sprzed zawarcia Umowy Członkowskiej.
 7. BOBO Holdings nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług przez osoby trzecie.
PYTANIA, PROBLEMY:
 1. Wszelkie pytania, problemy i uwagi związane z korzystaniem z Powierzchni mogą być przedstawione przez Użytkownika poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: pomoc@bobowork.com niezwłocznie od dnia  wykrycia problemów lub uwag.
 2. Odpowiedź na wszelkie pytania, problemy i uwagi zostanie udzielona w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia pytania, problemów i uwag. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 • 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Akceptując warunki Umowy Członkowskiej, rezerwacji Sal konferencyjnych Użytkownik oświadcza także, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są skuteczne od chwili ich opublikowania na stronie internetowej lub poprzez inne narzędzia komunikacji między BOBO Holdings a Użytkownikami bez konieczności odrębnego powiadomienia.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji lub na stronie internetowej i wchodzi w życie z dniem: 18.10.2019roku.
Cennik usług BOBO dostępny jest w Recepcji lub stronie internetowej BOBO Holdings.

Zarezerwuj wizytę


Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765 w celu zapewnienia jakości obsługi oraz w celach marketingowych Administratora, a w szczególności w celu przedstawienia przez Administratora oferty współpracy. Administratorem podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne do przygotowania oraz przedstawienia oferty, jest spółka BOBO HOLDINGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy ul. Prostej 70, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632431, NIP: 5252672925, REGON: 365205765, zwana dalej: „BOBO”. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookie

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettery przez BOBO. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, klikając: "Rezygnuję" w otrzymanym newsletterze.

Dziękujemy


Otrzymliśmy Twoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności, klauzuli informacyjnej i zasadach dotyczących plików cookies..